Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Fred

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Fred" i 2003!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave1: Gjør greie for de viktigste synspunktene i utdraget fra H.M Kongens nyttårstale 2002 (se ressursheftet) og drøft dem.

  Utdraget fra H. M. Kongens nyttårstale 2002 tar for seg mobbing og voldskriminalitet blant unge og massemedias og underholdningsindustriens fokusering på rå vold. Samtidig blir betydningen av barns og ungdoms engasjement i kampen mot mobbing framhevet. Eksaminandene kan legge ulik vekt på disse momentene, men en bredde i framstillingen må vurderes positivt. Siden oppgaven ber om en drøfting, må stoffet problematiseres.

 • Oppgave2: Militærtjeneste, siviltjeneste eller totalnekting, hva er det rette i vår tid? Skriv et debattinnlegg.

  Det gode debattinnlegget bør være engasjert og konkret i sin framstilling. Eksaminandene kan ta for seg alle de tre alternativene som er nevnt i oppgaven, men det vil også være mulig å skrive et godt debattinnlegg om bare ett av dem. I et godt svar må eksaminanden gi tydelig uttrykk for sin holdning og begrunne den.

 • Oppgave3: "Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred". Skriv en artikkel eller et essay med utgangspunkt i dette sitatet fra Nordahl Griegs dikt "Til ungdommen" (se ressursheftet).

  Eksaminandane skal ta utgangspunkt i sitatet frå diktet til Nordahl Grieg der menneskeverd og fredsarbeid er kopla saman. Elevane kan nærme seg omgrepet menneskeverd filosofisk, ut frå menneskerettane eller meir politisk og dagsaktuelt. Sensorane må vere opne for svært ulike svar. Det vil også variere i kor stor grad resten av diktet er med i svaret.

 • Oppgave4: "Dere er fortapt hvis dere glemmer at fruktene tilhører alle, jorden ingen," skriver Rousseau i "Om ulikheten" (se ressursheftet). Vurder i hvilken grad dette utsagnet er gyldig i dag.

  Eksaminandane skal ta utgangspunkt i sitatet frå Rousseau i oppgåva. Ein må vere open for at nokon berre vil skrive om fordelinga av ressursar i verda i dag, mens andre òg vil skrive meir filosofisk om den private eigedomsretten som opphav til ufred - slik det kjem til uttrykk i tekstutdraget i heftet. Oppgåva ber om ei vurdering, noko som peikar i retning av artikkelsjangeren. Meir personleg prega framstillingar må likevel godtakast så lenge dei problematiserer utsegna i oppgåva.

 • Oppgave5: Skriv en novelle med tittelen "Drømmen om fred".
  Oppgaven er åpen, og den innbyr til ulike løsninger. Ut fra innholdet i ressursheftet kan det være rimelig å ta for seg alt fra indre fred til fred som kommer etter en konflikt eller en krig. Det er imidlertid nødvendig at det fokuseres på begge de sentrale ordene i oppgaven slik at drømmeaspektet også kommer inn.