Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Gåter

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Gåter" i 2007!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: I teksten "Det største spill i verden" (se ressursheftet side 5) skriver André Bjerke: "Trangen til å oppklare mysterier ligger dypt i menneskenaturen". Skriv et essay eller et kåseri med utgangspunkt i denne påstanden.

  Oppgaven er knyttet til et utsagn i en tekst av André Bjerke, men det er ikke noe krav om at resten av teksten skal brukes. Sensorene må derfor være forberedt på at svarene på oppgaven kan bli svært ulike. Fokuset på å "oppklare mysterier" og på "menneskenaturen" må være der, men det sies ikke noe om hva slags mysterier det skal skrives om. Når det gjelder krav til essay- og kåserisjangrene, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 2: I ressursheftet på side 7 står det om unge menneske som har vunne forskarprisar. I kva grad meiner du at skolen og samfunnet elles stimulerer nysgjerrigheit og forskartrong hos dei unge? Skriv ein artikkel eller eit debattinnlegg.

  Teksten det blir vist til i oppgåva kan vere ein igangsetjar, men det er ikkje noko krav om at han blir brukt i svara. Det oppgåva derimot krev, er at eksaminandane både skal skrive om nysgjerrigheit og forskartrong, og dei skal sjå på kva både skolen og samfunnet gjer. Likevel kan svara bli svært ulike, då elevane kan velje mellom å skrive ein artikkel og eit meir spissa og ekspressivt debattinnlegg.

 • Oppgave 3: "Der står ho. [..] Ein stor løyndom eg ikkje skal få gisse på meir," skriv Rune Belsvik i novella "Eg står her og skal slå opp med ei jente" (sjå ressursheftet side 9). Skriv eit kåseri med overskrifta "Kvinna - ei gåte" eller med overskrifta "Mannen - ei gåte".

  Oppgåva er knytt til eit sitat frå ei novelle av Rune Belsvik. Eksaminandane kan hente inspirasjon frå teksten, men det er ikkje noko krav. Men, dei skal gjere noko meir enn å skrive om menn eller kvinner generelt. Gåteperspektivet må med. Likevel må sensorane vere budde på svært ulike svar. Når det gjeld krav til kåserisjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 4: Interessen for mystikk er stor i vår tid. Gi noen eksempler på dette. Hvorfor tror du så mange er opptatt av slike fenomener? Skriv en artikkel.

  Elevene kan finne stoff til svarene sine i flere tekster i ressursheftet, men det stilles ikke krav om at tekster fra heftet blir brukt i eksaminandenes svar. Oppgaven er todelt. I første del må bredde og perspektiv i framstillingen honoreres. I del to må evnen til å problematisere spørsmålet tillegges vekt. Når det gjelder krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 5: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 12 og 13, og skriv en tekst med Inger Hagerups verselinje "Jeg er en ganske annen enn du tror" som tittel.

  I besvarelsene må det gåtefulle ved et menneske belyses på en eller annen måte, men ellers er oppgaven helt fri. Eksaminandene kan selv velge sjanger, og de kan behandle tematikken på et utall ulike måter. I denne oppgaven må evnen til å skape en helhetlig, meningsbærende tekst tillegges vekt.

 • Oppgave 6: I kva grad kan vitskapen gi svar på gåtene i tilværet? Skriv ein artikkel eller eit essay om dette med utgangspunkt i tekstene på side 2, 3 og 6.

  Oppgåva tek utgangspunkt i konkrete sider i ressursheftet, og tankegods frå desse må vere til stades i svara. Eksamindane kan likevel fokusere meir eller mindre på dei ulike problemstillingane i heftet. Sensorane må leggje vekt på om eksaminandane klarer å problematisere stoffet, og breidde i framstillinga må også bli honorert. Når det gjeld krav til artikkel- og essaysjangrene, viser vi til vurderingsrettleiinga.