Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Generasjoner

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Generasjoner" i 2006!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: "Hvor gammel vil du være?" skriver Svein Olav Daatland (se ressursheftet side 10). Skriv et essay om hva det vil si å være voksen.

  Svein Olav Daatlands tekst har eit vaksenperspektiv, og handlar om at ein kan føle og ønskje at ein er yngre enn ein er av år. Når eksaminandane skal skrive om kva det vil seie å vere vaksen, kan dei ha andre perspektiv, og sensorane må vere opne for det. Nokre eksaminandar kan beskrive vaksenrolla frå ulike vinklar, nokre kan problematisere sjølve omgrepet og andre kan prøve å nærme seg kva "vaksen" betyr til forskjell frå "ung" eller "barn". Oppgåva ber om eit essay. Når det gjeld krav til sjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 2: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 2 og 3 i ressursheftet, og skriv en artikkel om kjernefamilien i dag.

  Oppslaget på side 2 og 3 setter søkelys på kjernefamilien fra ulike vinkler, og åpner for å besvare oppgaven på flere måter. Et par av tekstene gir en historisk bakgrunn for utviklingen av kjernefamilien. Det historiske kan brukes av eksaminandene for å stille dagens kjernefamilie i relieff, men det skal ikke være noe hovedpoeng. Statistikken bør kunne gi bakgrunn tanker omkring kjernefamiliens overlevelsessjanser i dag. Egne erfaringer kan også trekkes inn, men tankegods fra heftet må finnes i oppgavesvarene. Når det gjelder krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 3: Skriv et kåseri med tittelen "den lykkelige barndommen".

  Flere tekster i heftet kan gi inspirasjon til å besvare denne oppgaven, blant annet diktene på side 3, 4 og 16, Margaret Skjelbreds tekst på side 4 og noen av bildene. Mange eksaminander vil trolig ironisere over selve uttrykket ”den lykkelige barndommen”, mens andre kanskje vil være mer konkrete i sin framstilling. Sensorene må være forberedt på at svarene vinkles ulikt, men koblingen mellom lykke og barndom må være til stede. Når det gjelder krav til kåserisjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 4: I artikkelen "Vondt å bli voksen" (se ressursheftet side 7) refererer Turid Suzanne Berg-Nilsen påstanden om at "tenåringer ikke mangler forståelse, men grenser". Drøft denne påstanden.

  Påstanden som skal drøftast, står i ein samanheng som problematiserer motsetninga mellom krav og forståing i møte med tenåringar. Eksaminanden kan ta for seg noko av det teksta tek opp, men dette er ikkje nokon føresetnad dersom ein fokuserer på påstanden. Eksaminandane kan ha ulike meiningar om denne påstanden, men evna til å problematisere stoffet må honorerast. Når det gjeld krav til drøfting, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 5: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 14 og 15 i ressursheftet, og skriv en artikkel om hvilken verdi det kan ha at det er kontakt mellom unge og gamle i vår tid.

  Oppslaget på side 14 og 15 tek opp ulike sider ved tilhøvet mellom unge og gamle. Tekstene peikar i ulike retningar og er i ulike sjangrar. Vi minner om at dikt og bilete kan vere like relevante å bruke som prosatekster i ei slik oppgåve. Eksaminandane må også få gå ut over oppslaget og svare generelt og ut frå eigne røynsler så lenge ein kan sjå samband med oppslaget i heftet. Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 6: I utdraget fra romanen Blind av Lars Ove Seljestad (se ressursheftet side 8 og 9) skildrer en eldre mann hvordan det var å være ung før sammenlignet med i dag. Skriv en artikkel der du presenterer og kommenterer noen av synspunktene som kommer fram i teksten.

  Det er fleire synpunkt i teksten til Lars Ove Seljestad som er relevante for oppgåva, og eksaminandane kan sjølve velje kva for synspunkt dei vil ta for seg. Det er viktig at dei gjer tydeleg kva som er synspunkta til eg-personen og kva som er eigne kommentarar. Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.