Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Kunst

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Kunst" i 2005!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: "Kunsten må ut av museet, og til gata, byen og verda," seier Yoko Ono (sjå ressursheftet side 13). Kva legg du i omgrepet kunst? Beskriv nokre kunstopplevingar du har hatt.

  Sjangeren er ikkje oppgitt i oppgåva, men truleg vil dei fleste skrive ein artikkel eller eit essay. Sitatet kan hjelpe eleven til å utvide det tradisjonelle kunstomgrepet, men det er ikkje noko krav at dette blir gjort. Døme frå store delar av ressursheftet kan brukast i oppgåva så lenge vinklinga er personleg. Oppgåva er todelt, og eksaminandane må svare på begge delane.

 • Oppgave 2: Ressursheftet viser at mange unge deltek i ulike former for kunstnariske aktivitetar. Skriv ein artikkel der du vurderer kva verdi slike aktivitetar kan ha.

  Uttrykket "kunstnariske aktivitetar" som er brukt i oppgåva, må tolkast vidt. Heftet viser døme på alt frå tradisjonell kunst og kultur til meir utradisjonelle ytringar. Synet på dei ulike aktivitetane kan vere svært forskjellige. Eksaminandane må ikkje berre ramse opp og beskrive, men argumentere for eller mot verdien av aktivitetane.
  Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.


 • Oppgave 3: "Dersom vi skal vere ein del av det opne samfunnet vi stadig hevdar at vi har, så held det ikkje å byrje med å forby filmar eller bøker," uttaler Kjetil Lismoen i artikkelen "Forbyr ikkje taggefilm" (sjå ressursheftet side 4). Meiner du det kan vere riktig å forby visse kunstnariske ytringar? Skriv eit debattinnlegg.

  Teksten det blir vist til i oppgåva, tek utgangspunkt i ein film om tagging. Eksaminandane blir bedne om å skrive eit debattinnlegg der temaet er om det kan vere rett å forby visse former for kunstuttrykk. Dei som berre skriv om tagging, eller berre om film, har valt ei noko snever tolking av oppgåva.
  Elevsvaret skal vere eit debattinnlegg, og det er naturleg å vente seg eit personleg og poengtert svar. Ein kan ikkje krevje ei inngåande drøfting av problemstillinga. Når det gjeld lengda på svaret, viser vi til det generelle kravet om at elevane til eksamen skal skrive "ein lengre samanhengande tekst".


 • Oppgave 4: "Les fordi det er kjekt," sier Aslak Sira Myhre på side 14 i ressursheftet. Skriv en artikkel om hvilken litteratur som er verdt å lese.

  Oppslaget på side 14 og 15 i ressursheftet dreier seg om "den litterære kanon" som skulen er med på å formidle. Truleg vil mange eksaminandar skrive om dette, og kan hende gjer dei det til hovudsak i svaret sitt. Det er greitt så lenge dei samstundes svarer på spørsmålet som oppgåva stiller. Vidare kan ein få stoff til å skrive om kva som kan vere god og dårleg kunst, men litteraturen må vere det sentrale.
  Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.


 • Oppgave 5: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 4 og 5 i ressursheftet. Skriv en artikkel der du presenterer noen eksempler på såkalt politisk kunst, og vurder om kunstnere bør prøve å påvirke samfunnsutviklingen.

  Oppslaget på side 4 og 5 i ressursheftet viser at både bildekunst, film og litteratur kan være politisk. Det er likevel ikke noe krav at alle disse kunstartene nevnes i svaret. I andre del av oppgaven skal eksaminandene foreta en vurdering, og det er verdt å merke seg at oppgaven spør om kunstnere bør påvirke samfunnsutviklingen, ikke om de kan gjøre det.

 • Oppgave 6: Ta utgangspunkt i oppslagene på side 6 og 7 og side 14 og 15 i ressursheftet og skriv et kåseri om finkultur og populærkultur.

  De fleste tekstene i oppslagene tar for seg litteratur, men også musikk og fjernsynsunderholdning blir nevnt. Bildet på side 7 peker i retning av at man kan snakke om finkultur og massekultur innenfor bildekunsten også. Eksaminandene kan selv velge hvor bredt de vil anlegge svaret sitt.
  Når det gjelder krav til kåserisjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.