Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Liv og Død

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Liv og Død" i 2004!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: "SORRY BRØDRE, DET BLE MEG, JEG FÅR PRØVE Å GJØRE SÅ GODT JEG KAN" Slik sluttar diktet "Funny" av Jan Erik Vold på side 3 i ressursheftet. Skriv eit kåseri med utgangspunkt i dette sitatet.

  Sitatet frå 'Funny' av Jan Erik Vold peikar på det tilfeldige i at 'jeget' er blitt til og kva utfordringar dette inneber for den einskilde. Det er mogeleg for eksamindane å konsentrere seg om denne tematikken, men dei kan også bruke heile oppslaget på side 2 og 3 i svaret sitt.

 • Oppgave 2: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 4 og 5 i ressursheftet, og skriv ein artikkel om ei eller fleire utfordringar bio- og genteknologien stiller oss ovenfor.

  Heftet peikar særleg på dei utfordringane bio- og genteknologien stiller oss overfor når det gjeld korleis "mennesket vil forme seg sjølv". Oppslaget tek opp fleire sider ved dette. Eksaminandane kan velje å konsentrere seg om ei eller fleire av dei. Sensorane må vere opne for både utgreiingar, vurderingar og drøftingar.

 • Oppgave 3: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 10 og 11 i ressursheftet, og skriv eit essay med overskrifta "Livskvalitet".

  Essaysjangeren inviterer til å vandre i emnet, og det kan variere i kva grad eksaminandane skriv direkte inn mot tekstane i oppslaget. I tillegg til oppslaget på side 10 og 11 er det fleire andre tekstar som også kan gje inspirasjon. Sensorane må vere opne for at eksaminandane kan ha ulike syn på kva livskvalitet kan vere.

 • Oppgave 4: Kva truar livet til unge i dag? Ta utgangspunkt i oppslaget på side 12 og 13 i ressursheftet og skriv ein tekst.

  Oppslaget tar for seg noe av det som kan true livet til unge i dag, men eksaminanden kan også trekke inn andre forhold enn de som er nevnt der. Siden oppgaven ber om en tekst, må sensorene være forberedt på svært ulike svar. Velger en eksaminand å skrive en novelle, kan evnen til å oppfylle sjangerforventningene tillegges vekt ved siden av det språklige. Skriver en eksaminand en artikkel, bør i tillegg bredden i stoffutvalget og evnen til å problematisere telle vesentlig. Uansett sjangervalg må imidlertid fokuset være på unge i vår tid.

 • Oppgave 5: Dikta i ressursheftet gir uttrykk for ulike syn på livet. Kva tankar gjer du deg om livshaldningane som kjem til uttrykk i to eller fleire av dei? Skriv ein artikkel eller eit essay.

  Vi finner dikt på side 2, 3, 14, 15 og 16 i ressursheftet. De er svært ulike og tar for seg alt fra undring over livets begynnelse til sorg og savn, og fra engasjement for livet til aksept av døden. Eksaminandene må fokusere på livsholdningene som kommer til uttrykk, og de kan peke på både paralleller og kontraster mellom diktene. Slik oppgaven er gitt, vil det være naturlig at eksaminander som skriver artikler, har subjektive elementer i sin framstilling. Når det gjelder krav til essaysjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 6: Er livet heilagt og ukrenkjeleg, eller har mennesket i nokre tilfelle rett til å ta liv? Skriv eit debattinnlegg.

  Selv om oppgaven ikke viser til et spesielt oppslag, vil de fleste eksaminandene trolig skrive debattinnlegget med utgangspunkt i side 5, 6 eller 7 i ressursheftet. Det vil også være mulig å bruke andre deler av heftet, som oppslaget på side 8 og 9 og tekster på side 12 og 13. Eksaminanden kan velge å konsentrere seg om ett eller flere aspekter ved problemstillingen. Oppgaven ber om et debattinnlegg. Framstillingen kan variere fra det drøftende til det personlige, men eksaminandene må i alle tilfeller gi uttrykk for sin egen mening.