Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Makt

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Makt" i 2008!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).

 • Oppgave 1: Ta utgangspunkt i tekster på side 2 og 3 i ressursheftet, og skriv en artikkel eller et essay der du vurderer om demokrati alltid er best.

  Tekstene på side 2 og 3 kommenterer ulike sider ved i det politiske systemet i Norge og i utlandet. Det er ikke noe krav at eksaminandene tar for seg problematikk fra alle tekstene. Evne til å problematisere stoffet må tillegges vekt i vurderingen. Når det gjelder krav til artikkel- og essaysjangeren, viser vi til Vurderingsveiledning i norsk skriftlig (Utdanningsdirektoratet 2006).

 • Oppgave 2: Skriv eit kåseri om hersketeknikkar.

  Oppgåva er fri. Eksaminandane finn god hjelp på side 4 og 5 i ressursheftet, men det er ikkje eit krav at dei bruker stoff derfrå. Breidd i eksemplifiseringa og overordna perspektiv i framstillinga må bli honorert.

 • Oppgave 3: "Det er tyranni når alle skal måtte tenke likt og gjere det same," står det i teksten "Gud frigjer, og han bind" (se ressursheftet side 6). Skriv et essay om ensretting i vår tid.

  Sitatet er hentet fra en tekst som fokuserer på religion, men oppgaven innbyr eksaminandene til å tenke bredere. Sensorene må derfor være åpne for ulike svar. Eksaminandene skal skrive om ensretting i vår tid, men vår tid kan sees i lys av fortiden. Evne til å problematisere stoffet må tillegges vekt i vurderingen.

 • Oppgave 4: Ta utgangspunkt i tekstar på side 6 og 7 i ressursheftet, og skriv ein artikkel om stillinga til minoritetane i Noreg.

  Eksaminandane må ta utgangspunkt i tankegods frå to eller fleire tekstar på side 6 og 7. Sensorane må vere opne for at omgrepet minoritet kan bli tolka ulikt. Nokre kan fokusere på etniske minoritetar, nokre kan ta for seg religiøse, og andre kan tolke omgrepet enda vidare. Breidd i framstillinga og evne til å sjå samanhengar må bli honorert.

 • Oppgave 5: Ta utgangspunkt i tekster fra ressursheftet, og skriv en artikkel der du vurderer i hvilken grad vold er et samfunnsproblem i Norge i dag.

  Oppgaven krever at eksaminandene henter tankegods fra to eller flere tekster i ressursheftet, og sensorene må være åpne for at svarene kan bli svært ulike. Hovedfokuset må likevel være på situasjonen i Norge i dag, og evnen til å problematisere stoffet må få betydning i vurderingen.

 • Oppgave 6: Ta utgangspunkt i tekstar på side 14 og 15 i ressursheftet, og skriv ein artikkel om ungdom og Internett.

  Oppgåva krev at eksaminandane hentar tankegods frå to eller fleire tekstar på side 14 og 15 i ressursheftet, men sensorane må likevel vere opne for at svara kan bli ulike. Ungdom kan ha både positive og negative erfaringar med Internett, og eksaminandane må gjerne skrive noko om dette i svara sine. Overordna perspektiv og evne til å trekke generelle slutningar må likevel trekkje opp.