Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Natur

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Natur" i 2003!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgåve1: Mennesket sitt forhold til dyr er samansett. Ta utgangspunkt i oppslaget på side 6 og 7 i ressursheftet, og skriv ein artikkel eller eit essay om dyret som mennesket sin ven og fiende.

  Oppslaget i heftet viser til ulike sider ved menneskets forhold til dyr, men hovedvekten er lagt på vårt forhold til rovdyr, kjæledyr og husdyr. Oppgavesvarene kan konsentrere seg om ett eller flere av disse aspektene, men både venne- og fiendeproblematikken må være med. Svarene vil også variere avhengig av sjangervalget. Når det gjelder kravene til artikkel- og essaysjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgåve2: "No er tida moden for økologi!" hevdar Miljøpartiet Dei Grøne (sjå ressursheftet på side 13). Skriv ein artikkel der du vurderer denne påstanden.

  Utsegna som skal vurderast, er henta frå ein tekst som går inn for økologisk landbruk og dyrehald, og som seier at mennesket bør tilpassa seg naturen. Fleire tekstar i heftet fokuserer på naturvern og økologi, sjå særleg side 4 og 5 om global oppvarming, trugsmåla mot artsmangfaldet og vassforureining. Ei meir filosofisk vinkling har vi på side 10 og 11, der det vert peika på venleiken i naturen og naturens eigenverdi og berekraft. Eksaminandane kan ut frå det vinkle stoffet ulikt, men dei bør fokusere på tidsaspektet og at det hastar å gjere noko. Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgåve3: Det å dyrke naturen og det landlege heng ofte saman med å nedvurdere det menneskeskapte og det urbane. Kva for tankar gjer du deg om motsetnaden mellom by og land, kultur og natur? Skriv eit essay.

  Heftet inneholder mange tekster som kan gi stoff til å svare på denne oppgaven. Oppslaget på s. 2-3 dreier seg i sin helhet om forholdet natur/kultur og gir uttrykk for svært ulike holdninger. Også andre tekster, ikke minst teksten til Marta Nordheim på s. 12, handler om forholdet natur/kultur. Eksaminandene kan velge å konsentrere seg om ulike aspekter ved motsetningen kultur og natur eller by og land. Sensorene må være åpne for at enkelte kan komme til å skrive om forhold som ikke er direkte tematisert i heftet, som for eksempel politiske spørsmål. Når det gjelder krav til essaysjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgåve4: Ta utgangspunkt i utdraget frå diktet "Kulturarven" av Kjersti Ericsson (sjå ressursheftet), og skriv eit kåseri med tittelen "Skiglede".

  Eksaminandane skal ta utgangspunkt i teksten til Kjersti Ericsson. Sjangeren skal vere eit kåseri, og vi viser til vurderingsrettleiinga når det gjeld krava til kåseri. Ein kan vente seg svar som på ulike vis ironiserer over skituren som eit uttrykk for at nordmenn er fødd med ski på beina. Men det er også mogleg for eksaminandane å skrive meir fritt om "å lære (...) å være en kjekk jente (eller gutt) som ikke sutrer".

 • Oppgåve5: Ungdomsundersøkinga på side 13 i ressursheftet viser kva haldningar ungdom har til det å endre på utsjånaden sin. Skriv eit lesarinnlegg med overskrifta "Kunstig eller naturleg?"

  Undersøkinga seier både noko om å gjere inngrep og om å ta stoff for å forandre utsjånaden sin. Begge delar bør bli nemnde i svaret. Ikkje alle eksaminandar vil skilje mellom medlemmer i idrettslag og andre, men om nokon problematiserer kvifor svara gruppene gir, er ulike, bør det bli honorert. Oppgåva ber om eit lesarinnlegg, og sensorane må derfor godta at svara blir vinkla ulikt.

 • Oppgåve6: "Nordmannens ideal er å være en Havets, Fjellets, De Susende Skogers, kort sagt Villmarkens sønn/datter," skriv Odd Børretzen (sjå ressursheftet). Vurder om dette er ei riktig beskriving av nordmenn i dag. Skriv ein artikkel.

  Eksaminandene blir bedt om å vurdere et utsagn av Odd Børretzen. De kan velge å sette det inn i en historisk sammenheng, men oppgaven spør om dette er en riktig beskrivelse i dag. Dette må derfor tillegges hovedvekt. Børretzens tekst er kåserende og humoristisk, og dette kan påvirke enkeltes stilvalg. Vi minner derfor om at oppgaven ber om en artikkel. For kravene til artikkelsjangeren viser vi til vurderingsveiledningen.