Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Språk

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Språk" i 2004!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).

(NB: Det ble gitt ut et annet hefte kalt "Språk" i 1997.)
 • Oppgave 1: "Vi har liksom ikke noe å være stolte av her på Tynset," uttaler en ung jente i artikkelen "Dialekten avslører deg" (se ressursheftet). Ta utgangspunkt i utsagnet, og skriv en artikkel om ulike syn på dialekter. Hva mener du om fremtiden til dialektene i Norge?

  Instruksjonen "ta utgangspunkt i" eller "med utgangspunkt i" brukes i flere sammenhenger. Noen ganger blir det bedt om å ta utgangspunkt i et oppslag, det vil si to motstående sider i ressursheftet, andre ganger i en eller flere tekster eller bilder. Meningen er at eksaminandene skal finne stoff og problemstillinger de skal bygge sitt svar på. Den enkelte kan imidlertid selv velge hva og hvor mye han eller hun vil ta med, men tilknytningen til heftet må være der. I et godt svar må det også komme klart fram hva som er hentet fra heftet og hva som er egne tanker. Oppgaven er todelt. I oppgavens første ledd åpner det seg ulike tolkningsmuligheter. Eksaminanden kan legge vekt på en generell holdning til dialekter eller ta for seg ulike holdninger til visse dialekters status. Når det gjelder krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 2: Ta utgangspunkt i oppslagene på side 2 og 3 og side 14 og 15, og skriv et kåseri eller en artikkel om mellommenneskelig kommunikasjon uten ord.

  Når det gjeld instruksjonen "ta utgangspunkt i", viser vi til kommentaren til oppgåve 1. Oppslaga i heftet gjer det mogleg å skrive om ulike sider ved kommunikasjon utan ord. Det er naturleg å vente eit meir vidtfemnande svar dersom eksaminanden vel å skrive ein artikkel. Når det gjeld krava til sjangrane artikkel og kåseri, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 3: "Vil du bli ei undertrykt jente, skal du seie at du er ei undertrykt jente," skriver Eldrid Lunden (se ressursheftet side 6). Skriv et essay eller et kåseri om språk og makt.

  Oppgaven inneholder et sitat, men det står ikke i instruksjonen at man skal ta utgangspunkt i det. I svarene sine må eksaminandene likevel tematisere det at språk er makt, og her kan oppslaget i ressursheftet som Lundens tekst er hentet fra, gi ulike innfallsvinkler. Når det gjelder krav til essay- og kåserisjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 4: "Shopping ække det samme som å handle," står det i teksten "Ta orda tilbake" (se ressursheftet). Ta utgangspunkt i oppslaget på side 12 og 13, og skriv et leserinnlegg om utenlandsk påvirkning på det norske språket.

  Temaet for oppgåva er sentralt innanfor norskfaget, og utfordringa blir å bruke heftet og å oppfylle sjangerkrava. Det er verd å honorere eksaminandar som tolkar "utanlandsk" vidare enn berre engelsk. Oppgåva ber om eit lesarinnlegg, og sensorane må vere opne for kreative, sterkt ekspressive så vel som appellative eller meir informative tekstar.

 • Oppgave 5: "Han sier: I am a teacher, you are a pupil. Hun gjentar det, og synes verden blir større," skriver Dag Solstad i teksten "Språk" (se ressursheftet). Skriv en artikkel der du vurderer verdien av fremmedspråkopplæring. Hvilken plass bør opplæringen i fremmedspråk ha i norsk skole?

  I oppgaveteksten refereres det til Solstads novelle "Språk" i ressursheftet. Det stilles imidlertid ikke noe krav om at eksaminanden skal skrive med direkte referanse til denne teksten. De som gjør det, vil kunne vise til at det å ha lært fremmedspråk ikke automatisk fører til at man kommuniserer godt med andre mennesker. Svarene vil ellers kunne peke på betydningen av å kunne fremmedspråk i en verden som blir stadig mindre. Noen eksaminander vil kunne kommentere kvalitetsutvalgets forslag om å legge større vekt på fremmedspråkopplæringen i skolen. Når det gjelder verdien av fremmedspråkopplæringen, vil noen kunne skrive om sine egne erfaringer med undervisning i fremmedspråk i skolen. Dette skal godtas, men andre ledd i oppgaven krever at man også vurderer verdien av å lære fremmedspråk i et mer generelt perspektiv. Når det gjelder krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.